Tytuł projektu: „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy ZOL Sp. J. na rynkach zagranicznych”

Program Operacyjny Polska wschodnia 2014-2020
Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP"
w ramach I Osi priorytetowej:
„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia"

Nr umowy: POPW.01.02.00-18-0042/19-00

Krótki opis projektu:
W ramach projektu Wnioskodawca wybrał następujące rynki docelowe: Niemcy i Austria, na które zamierza wprowadzić kolekcje specjalistycznej odzieży: kolekcja myśliwska i taktyczna Tagart oraz leśna Forest Professional. Zarówno wybór rynków, jak i produktów został określony po dokonaniu analiz konkurencyjności wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy.
W ramach projektu wyodrębniono zadania przygotowujące nowy model biznesowy do wdrożenia:
1. Usługa doradcza związana z przygotowaniem kanału dystrybucji w formacie B2C oraz badanie i analiza technologiczna procesów biznesowych
2. Zakup narzędzia automatyzującego wewnętrzne - biznesowe procesy integrujące
3. Wytworzenie materiałów reklamowych
4. Zakup projektora do prezentacji multimedialnej na targach
5. Udział w 2 edycjach Targów IWA OutdoorClassics w 2020 oraz 2021

Cele i efekty projektu:
Celem projektu jest realizacja założeń nowego modelu biznesowego, który pozwoli firmie przygotować do efektywnego wejścia na rynek niemiecki oraz austriacki, a także zbudować pozycję, jako wiarygodnego oraz rzetelnego partnera. Udział w targach IWA Out Door Classics w 2020 i 2021 roku, przyczyni się do budowania świadomości marki firmy na rynkach zagranicznych, umożliwi zaprezentowanie kolekcji Tagart i Forest oraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi klientami. Oba rynki stanowią priorytet dla firmy w zakresie internacjonalizacji. Celem firmy, po przeprowadzeniu zaplanowanych działań i osiągnięciu związanych z tym wskaźników, będzie także wzrost udziału eksportu w sprzedaży. Projekt, przyczyni się do ekspansji firmy na rynki docelowe również dzięki realizacja usług doradczych, które usprawnią zarządzanie procesami wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Wartość projektu ogółem: 581 632,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 425 000,00 PLN